Ochrana osobných údajov

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a osobou zodpovednou za ochranu vašich osobných údajov v zmysle platných predpisov je spoločnosť meetnlearn s.r.o., so sídlom Rybníková 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28436/T, IČO: 46 430 865, DIČ: 2023392096, IČ DPH: SK2023392096.

 2. Ako chránime vaše súkromie?

  Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General Data Protection Regulation“) a zákonom na ochranu osobných údajov.

 3. Aké údaje o vás spracovávame a aký je právny základ na spracovanie?

  Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaný o uvedenie niektorých vašich osobných údajov.

  Na účely plnenia zmluvy je zadanie niektorých osobných údajov povinné, a to meno a priezvisko, e-mailová adresu,  telefónne číslo a IP adresu. Uvedené osobné údaje sme oprávnený spracovávať aj bez Vášho súhlasu z dôvodu, že tieto údaje sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

  Spracovanie vašich osobných údajov na iné účely je možné len s vaším súhlasom alebo v prípade oprávneného záujmu. Na základne Vami udeleného súhlasu spracúvame:

  1. vašu emailovú adresu na zasielanie marketingových emailov za účelom informovania o produktoch, službách a akciách a súvisiaci prieskum trhu;

  V našich informačných systémoch spracovávame nasledovné osobné údaje:
  1. IS Študenti: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne nepovinné údaje ako lokalita, osobné preferencie;
  2. IS Doučovatelia: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, informácie o vzdelaní a praxi, vysvedčenia a certifikáty, lokalita, osobné preferencie, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám sprístupnite
  3. IS Marketing: e-mailová adresa;

 4. Aký je právny základ spracovania vašich údajov?

  rávny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

  • Váš súhlas – najmä súvislosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách, vylepšeniach, zmenách a aktuálnych ponukách (priamy marketing). Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov do času odvolania.
  • plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a uzatvorenej zmluve v našom účtovníctve, ale aj v prípade povinnosti sprístupnenia údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
  • náš oprávnený záujem – pri niektorých marketingových činnostiach, pri zlepšovaní našich služieb, v rámci personalizáciie, v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou vašich údajov. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv, a či prevažuje náš oprávnený záujem.
 5. Komu poskytujeme vaše údaje?

  Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú na Webhostingu spoločnosti Websupport s.r.o., môžu však byť prenesené do krajiny v rámci EÚ a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi. Prenos mimo EÚ (do tretích krajín) sa neuskutočňuje.

  Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám okrem sprostredkovateľov. meetnlearn ako prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov: onesignal.com – poskytujeme ID zariadenia za účelom posielania push notifikácií;
  Profit365 – fakturačné údaje pre vystavenie faktúr a vedenie účtovníctva;
  Niven s.r.o . – fakturačné údaje pre účtovníctvo;
  Braintree payments / Paypal – spracovanie platieb;
  Wirecard / Klarna – spracovanie platieb;
  Google Analytics – cookies;
  Google Adwords- cookies.
  VGD SLOVAKIA s.r.o. – finančný audit
  Facebook – cookies, pixel

 6. Ako dlho údaje uchovávame?

  Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali. Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

  Použitie na účely plnenia zmluvy: počas trvania platnosti zmluvy a v prípade registrovaného užívateľa po dobu registrácie na portáli kvalitnedoucovanie.sk (zriadenia užívateľského konta). Použitie pre účely faktúr: vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok, min. po dobu stanovenú platnou legislatívou na archiváciu. Použitie na marketing: počas trvania platnosti zmluvy resp. až do odvolania súhlasu. Použitie na zabezpečenie kvality, pre výskum a vývoj: vaše údaje budú uchovávané len anonymizovaným spôsobom, tzn. tak, aby ich nebolo možné spätne prepojiť s vami.

 7. Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov?

  Používame pravidelné skenovanie škodlivého softvéru.

  Vaše osobné informácie sú obsiahnuté za zabezpečenými sieťami a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú osobitné prístupové práva k takýmto systémom a databázam a sú povinné zachovávať dôvernosť informácií. Okrem toho všetky citlivé informácie sú šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL).

  Kedykoľvek Užívateľ zadá požiadavku, implementujeme rôzne bezpečnostné opatrenia na zachovanie bezpečnosti osobných údajov Užívateľov.

 8. Aké máte práva?
  • Právo na prístup k údajom - získať informáciu, aké osobné údaje o vás spracovávame, za akým účelom, komu údaje poskytujeme, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.
  • Právo na opravu – osobné údaje môžete vždy aktualizovať vo svojom užívateľskom konte alebo nás požiadať o ich opravu.
  • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – môžete požadovať vymazanie údajov, ktoré o vašej osobe uchovávame. My tak urobíme vždy, ak to nevylučuje iný právny základ, pre ktorý údaje spracovávame. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime bezodkladne k vymazaniu vašich údajov zo všetkých informačných systémov, pri ktorých je to možné, z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe.
  • Právo namietať – môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, najmä profilovanie alebo na účely priameho marketingu.
 9. Kontaktujte nás

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov z našej strany, kontaktujte nás e-mailom na adrese doucma@doucma.sk.

  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu meetnlearn s.r.o., Rybníková 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, alebo e-mailom na doucma@doucma.sk.