Všeobecné podmienky používania

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Kvalitnedocovanie.sk je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou meetnlearn s.r.o., so sídlom Rybníková 14, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28436/T, IČO: 46 430 865, DIČ: 2023392096, IČ DPH: SK2023392096. Spoločnosť Meetnlearn s.r.o. je platcom DPH („meetnlearn“ alebo „Prevádzkovateľ“).
  2. Kvalitnedoucovanie.sk je online priestor na sprostredkovanie doučovania medzi Doučovateľmi a Študentmi („kvalitnedoucovanie.sk“ alebo „web stránka“).
  3. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky používania („Podmienky“), ktoré upravujú práva a povinnosti Užívateľov pri využívaní Služieb poskytovaných na kvalitinedoucovanie.sk, a právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Študentom a Doučovateľom ďalej len užívateľmi.
  4. Poskytovanie a využívanie Služieb zo strany Užívateľov na kvalitnedoucovanie.sk sa spravuje predovšetkým týmito Podmienkami. Podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov a vzťahujú sa na každý zmluvný vzťah medzi Študentom, Doučovateľom a Prevádzkovateľom.
  5. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty na doučovanie – ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť.
  6. Na webe kvalitnedoucovanie.sk je zakázané pridávať inzeráty:
   • Pôžičiek
   • Multilievel marketing
   • Chudnutia
   • Webových stránok
   • Písanie inzerátov veľkými písmenami
   • Predaj tovaru
   • Inzercia iných služieb ako doučovania
  7. Pri vložení inzerátu sa vyžadujú nasledujúce údaje:
   • meno
   • email
   • predmet
   • mesto / lokalita / okres
   • telefónne číslo
  8. Služby kvalitnedoucovanie.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.
  9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami kvalitnedoucovanie.sk alebo dobrými mravmi. 
  10. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam kvalitnedoucovanie.sk. 
  11. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov.
  12. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou linku v notifikačnom emaile, ktorý užívateľ obdrží po zadaní inzerátu. 
  13. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi užívateľmi a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie a zaplatenie.
  14. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 
  15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb kvalitnedoucovanie.sk ani za spôsob akým služby kvalitnedoucovanie.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 
  16. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb kvalitnedoucovanie.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb kvalitnedoucovanie.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 
  17. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb kvalitnedoucovanie.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby kvalitnedoucovanie.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 
  18. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. 
  19. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré kvalitnedoucovanie.sk ponúka. 
  20. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 
 2. Riešenie sporov
  1. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou.
  2. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk aleboadr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Možnosť obrátiť sa na všeobecný súd tým nie je dotknutá.
 3. Cookies
  1. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia Užívateľa, či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.
  2. Pri návšteve našej webstránky sa Vám zobrazí informácia, že v rámci poskytovania Služieb používame cookies a že pokračovaním v návšteve stránky udeľujete súhlas s ich používaním. Ak súhlas neudelíte, je možné, že sa vám niektoré časti našej webstránky nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka Služieb zodpovedajúcich práve vašim potrebám.
  3. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli poskytnúť Služby), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našich Služieb, ktoré tak budú viac zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám a potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na web stránke www.kvalitnedoucovanie.sk /ochrana-osobnych-udajov.
 4. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
  2. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke kvalitnedoucovanie.sk.